Dart Chocolate -10% VIP
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán
- Thời gian từ 01/12/2017 - 01/12/2018


Từ ngày: 01/12/2017 - 02/12/2018

Nhà Hàng King Taiyaki -15% VIP
Giảm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán. Chỉ áp dụng 01 hình thức ưu đãi duy nhất.

Từ ngày: 20/11/2017 - 20/11/2018