Laguna Lang Co Golf Club -20%
  Giảm 20% giá Green fee trên giá công bố cho chủ thẻ Platinum PVcomBank (Khách hàng chỉ áp dụng một hình thức ưu đãi duy nhất).  
Thời hạn ưu dãi : 01/11/2017 - 01/11/2018
Website : http://www.lagunalangco.com/golf/#.VkKvxK7hB-U ...

Từ ngày: 01/11/2017 - 01/11/2018