Dart Chocolate -10% VIP
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán
- Thời gian từ 01/12/2017 - 01/12/2018


Từ ngày: 01/12/2017 - 02/12/2018