Show Ionah -15%
  Giảm giá 15% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard hạng thẻ Gold và Platinum 
Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard hạng thẻ Smart và thẻ ATM PVcomBank
Thời hạn chương trình: từ 1/9/2018 – 31/08/2019
...

Từ ngày: 01/09/2018 - 31/08/2019